Illinois vs Eastern Illinois April 24, 2007 - zealotphotos